fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

BONITA

Označuje stupeň dôveryhodnosti dlžníka v úverovom vzťahu, t.j. schopnosť dlžníka splatiť svoje záväzky. Platí, že čím vyššiu bonitu klient preukáže, tým nižšiu úrokovú sadzbu z úveru od banky môže získať a naopak.

Dôležitú úlohu pri výpočte bonity klienta zohrávajú jeho príjmy, výdavky a to, čo mu po ich odpočítaní od príjmov zostane. Banka však hodnotí aj vek, pohlavie, dosiahnuté vzdelanie, profesiu, rodinný stav žiadateľa, počet vyživovaných detí a pod.